Δε συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα

Δεν επιτρέπουμε τη δυνατότητα σχολίων από επισκέπτες

Δεν παρέχουμε δυνατότητα εγγραφής στον ιστότοπό μας

Τα δεδομένα από τη φόρμα επικοινωνίας χρησιμοποιούνται μόνο για να απαντήσουμε στο μήνυμά σας

Δε διατηρούμε δεδομένα επισκεπτών